Wiks slott, Balingsta, Uppland

Slutkund
Landstinget i Uppsala län, Landstingsservice

Utförandetid
Våren 2015

Typ av arbete

Rivning och bortforsling av gammal brygga.
Pålning för nya bryggans fundament.
Byggnation av nya bryggan med bänkar och torn.
Markarbeten i anslutning till nya bryggan.