Akademiska Sjukhuset

Slutkund
Region Uppsala

Utförandetid
Januari 2017–november 2017

Typ av arbete

  • Markarbete inför byggnation av hus för oxygentank.
  • Grundläggning inklusive schaktning och installation av kulvert för gasledning.
  • Grävning och dragning av rör för dag- och spillvatten.
  • Platt- och stenläggning samt asfaltering.