Vaksala prästgård, Uppsala

Slutkund
Svenska kyrkan

Utförandetid
Våren 2017

Typ av arbete

  • Markanläggning av utemiljö för förskola.
  • Anläggning av gång- och cykelväg.
  • Sättning av storgatsten utmed vägkanter, ca 300 meter.
  • Anläggning av lekplats och lekutrustning.
  • Plantering av buskar och perenner.